Købmand i Vestergade ca. 1925 - I.P. Hansens købmandsforretning
I 1926 kom den 21 år gamle I.P. Hansen til Hammel som kommis hos købmand Jørgensen der havde forretning i bygningen ved indkørslen til Ortveds Hotel.

Han viste sig at være en driftig ung mand der havde stører ambitioner så han begyndte at handle med oksehuder.

I 1932 opkøbte han Randers Korn og foderstofforretnings pakhus og nogle år senere købte han sammen med Overretssagfører Eriksen bygningen på Vestergade 2, hvor han i sine yngre år havde arbejdet.
 

Købmand IP Hansen - Vestergade 2
Vestergade 5
Indsendt af Kirsten ( Eriksen ) Rasmussen

Garage, døren til venstre for den, var vaskehus, ovenpå var plads til cykler om
vinteren, resten af huset var I.P.
Hansens.

Det er taget 6 -10 1958 i mit andendagstøj, på trappen til min Fars sagførerforretning
Poul Eriksen - Vestergade 4. (Kirsten Rasmussen)

I.P. Hansens halvdel af baghus ( facaden vender til Nørregade ) det var et hejseværk
til kornsække, som var i " knasten ", lastbiler kunne så holde nedenunder og få læsset .

Udsigten fra bagsiden af Vestergade 4, den bageste længe blev fjernet,
da der blev etableret parkeringspladser ud mod Nørregade.

Bagsiden af Vestergade 4, hvor jeg boede på første sal i min barndom,
stueetagen var min Fars sagførerforretning. (Kirsten Rasmussen)
 

Vestergade indsendt af Mogens Førby
 
Frijsenborg Herregårdsmejeri - Vestergade 8 - Ca. 1955
Indsendt af Oscar Klem
Mejeriet i Vestergade - Frijsenborg Herregårdsmejeri.
Mejeriet i Hammel var ikke som mange andre af mejerierne i området, et andelsmejeri.

Det levede en stille tilværelse, men i 1907 fik det dog en særlig bevågenhed da den siamesiske konge, Chulalongkorn, var på besøg på Frijsenborg og i den forbindelse, ville besigtige dansk mejeridrift. Han besøgte mejeriet og købte et
par ”Gondoloste”

I 1936 blev mejeriet overtaget af H.P. Hjerl – Hansen der fik det ombygget, så det fik et mere fabriksagtigt præg.

Mejerient ingik i Plumrosekoncernen og senere blev det overtaget af ØK. I 1984 blev det overtaget af MD – Foods, så var dets skæbne beseglet og i 1988 blev mejeribygningerne revet ned for at give plads til en afdeling under Åbyhøj Boligforening. (Mejerigården)
Mejerigården en afdeling under Åbyhøj Boligforening - September 2009
 
ok
Hammel Bank 1905 - mejeriets forbygning
Vestergade set mod rundkørslen idag
Efter den store turbulens der havde været i Hammel Sparekasse 1888, hvor godsforvalter Tilemann var sat fra bestillingen af venstrefolkene, dukkede
tanken om et nyt pengeinstitut op.

Ved et møde på Ortveds Hotel i 1905 vedtog et kreds af omegnens borgere,
at stifte Hammel Bank.

Banken fik fra starten en aktiekapital på 100.000 Kr.

Sagfører Quist-Pedersen overtog posten som direktør. Som kasser valgtes gårdejer Chr. Christensen og Købmand Chr. Nielsen.

Banken fik til huse i mejeriets forbygning på Vestergade, hvor den første gang slog dørene op for kunderne den 1. april 1906.

På grund af et veritabelt indbrud, hvor der bl.a. blev stjålet et par damehandsker, en æske tændstikker og nogle få kroner, blev der i avisen rejst tvivl om, at sikkerheden i banken var god nok.

Bl.a. på den baggrund valgte man, at bygge en helt ny bygning på torvet i Hammel, hvor man rykkede ind i 1918
 
Tinghuset - Vestergade 5
Tinghuset er uden tvivl byens mest historiske bygning.
Den 23. sept 1837 var der følgende bekendtgørelse i Aarhus Stiftstidende:

At det for Frijsenborg opførte Tinghus i Hammel Bye, nu er saavidt færdigt at Birketingsretten deri vil blive holdt fra Begyndelsen af næste Oktober maaned, det bekjentgøres herved for Grevskabets beboere og andre Vedkommende.
          
Frijsenborg, den 20de Septr. 1837
Chr. Juell Wind Frijs

Tinghuset havde indtil denne dato ligget trygt og godt gemt i skoven lidt nordøst for Hammel by, ved  ”snorum” tæt på slottet.

Birkedommer Tommensen var vel træt af at skulle age af sted fra hans nybyggede domicil i Hammel by, hver gang retten skulle sættes.

Med Tinghustes indrykning til Hammel var byens officielle fødselsattest dermed underskrevet, og fra da begyndte den ” lille venlige by” sin udvikling.

Tinghuset afløste det gamle hospital (fattiggård) der blev flyttet uden for byen,
til området ved voldbyvej.

Efter det kommunale selvstyres indførelse i 1841 var der valg til sogneforstanderskabet i huset og møderne blev ligeledes afholdt der.

I Tinghuset var der indtil 1940 da arresten blev nedlagt, tre enkeltceller,
en fællescelle og en ventecelle.

Der er bygget til huset i flere omgange.

På Kapelvej 2 blev der i 1920 bygget en tilbygning i tilknytning til Tinghuset
der fungerede som politikontor for Hammels to landbetjente.

Det gamle Tinghus blev ind imellem brugt som bitingssted, men var efterhånden medtaget af manglende vedligeholdelse. Da politimesteren i 2006 meddelte at politikontoret ville blive nedlagt og flyttet til andre lokaler i byen blev huset sat
til salg.

Huset der i mellemtiden var blevet erklæret bevaringsværdigt, blev opkøbt af Hammel Menighedsråd der i 2009 indvier det som ny sognegård.

Tinghuset set fra Kapelvej - Indsendt af Oscar Klem

 
Vestergade
Hammel Brugsforening

 

Hammel Brugsforening - Vestergade - Ca. 1958
Andelsbevægelsen stod ikke specielt stærk i Hammel by. Omkring århundredeskiftet var der hele seks købmænd i byen, så oprettelsen af en brugsforening var næppe på tale.

Først i 1919 fik Hammel en Brugs den fik til huse omtrent der hvor Hammel Bank havde haft lokaler i Vestergade, men flyttede ret hurtigt et par huse længere ned ad vejen hvor vi i dag finder Marsk Stigs Kro.

Rigtig frem i lyset kom Hammel Brugs først da den i forbindelse med oprettelsen af H-Centret  i 1971 flyttede op til den centrale bymidte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Billeder fra indvielsen af den "nye" brugsforening i Hammel. Det var dengang man
gik over til selvbetjening. Indsendt af Ole Majgaard.

Arne Jensens kone Elna og Fru Urmager Jensen (den nærmeste nabo til Brugsen)
og Fru Uddeler Christensen med datter.

Uddeler M. Christensen, Kommis A. Jensen, B. Larsen og
de to elever som jeg ikke kan huske navnene på.

Personalet fra venstre Arne Jensen, Birgit Larsen, ?, Uddeler Christensen med familie.
 
Vestergade ca. 1910
Gåtur langs kirkegårdsmuren på vej mod Tinghuset
 

Marsk Stigs Kro
 
Afholdsforeningens medlemmer foran logebygningen Vestergade 32 - 1885
Indtil vejforlægningen i starten af 1990erne strakte Vestergade sig til svinget
der i dag fører trafikanterne mod Sall.

Her hvor vejen slår et sving mod Sall ligger på højre side den bygning
hvor afholdslogen ”Niels Ebbesens Minde” havde til huse.

Huset blev bygget til formålet i 1885.

Ud over ”Niels Ebbesens Minde” fik byen i løbet af 1890erne
yderligere 2 afholdsloger under Good- Templar.
Hammel Realskole
ok
Hammel Realskole 1890
ok
Hammel Realskole 1910
Hammel Realskole 1972
Hammel Realskole
Hammel realskole blev oprettet i 1883, hvor den også fungerede som kostskole.
Skolen kom for alvor i gang under ledelse af A. N. Andersen.

I 1927 blev skolen overtaget af Niels Føns.

Ved siden af skolen, med gavl mod kirken, lå forstanderboligen. Den solgte Føns fra og udvidede i stedet skolens hovedbygning hvor der blev plads til en lejlighed, som forstanderparret kunne flytte ind i. Her blev de boende indtil 1958, hvor de overtog Savværksejer Graversens pragtfulde villa på Elmevej.

Hammel Realskole blev i slutningen af 1960erne overtaget af Hammel Kommune og i 1972 da den nye storskole, Skovvangsskolen stod færdigbygget, blev realskolens elever flyttet dertil.

De gamle smukke bygninger fik lov til at forfalde for til sidst, at blive jævnet med jorden og give plads til Hammels nye Rutebilstation.

Hammel Rutebilstation ligger nu hvor realskolen tidligere lå - September 2009
 

Udsigt over byen - Billede udlånt af Chresten Leth
Hammel Præstegård
Hammel kirkes præstegård er som den ser ud i dag opført i 1878 hvor den afløste den gamle stråtækte bindingsværks gård og den må være mindst den treide i rækken siden reformationen.

Bygningen er tegnet af Frijsenborgs arkitekt Kiilsgaard.

Hammel præstegårds historie er fint beskrevet i Pastor Ole Hyldegaard Hansens bog ”Hammel præstegård 1878-2008”
 
Ishuset ved realskolen
 ”Ishytten” (Kellers pølsebod) En strategisk rigtig placering ved opkørslen til realskolen, gjorde Kellers pølsebod til et populært sted for byen ungdom.

På billedet der stammer fra 1960erne ses en af de utallige oversvømmelser ”gammel Hammel” var belemret for ved stører skybrud.
Hammel Kirke

Hammel Kirke
Hammel kirke er opført i 1200tallet og er dermed byens ældst eksisterende hus.

På indgangssiden til dette webside er der et link, hvor man  ser et
gammelt maleri af Hammel kirke.

På billedet der er fra ca.1850 kan man se, at tårnet var opført med kamtakker dette tårn stammede fra 1400tallet sakristiet (den bagerste del af kirken) lod Familien Friis opføre i 1737 som gravkapel.

Kirkens nuværende tårn er bygget i 1882.
Læs om Hammel Kirke ”Danmarks Kirker”

Hammel Kirke - Ca. 2007

Maleri af Hammel kirke - Ca. 1850

Hammel Kirke - Runestenen som er indmuret i kirkens sokkel.
 

Vestergade 22 - GM/ESSO under opbygning - 1946
(Indsendt af Erik Sejr Pedersen)
Vestergade 22 - GM/ESSO 1953 - GM flyttede fra Østergade til Vestergade i 1947.
Maskinfabrikken Brdr. Pedersen fulgte i Ca. 1952.
(Indsendt af Erik Sejr Pedersen)